Bound        
目的地范围
起运地
费率表类型
BKG Term
Container Type                
货物类型            

* 上述为森罗商船基础费率信息。实际免费堆存期请参考您与森罗商船的具体合约。如果您想获知实际免费堆存期,请联系您当地的森罗商船分公司。